Tournaments1st Inapuri Chess World Tournament

Beginner Section

Rank
Name
Points

1
Lahari
3.5
2
Anjali
3
3
Vineel
2.5
4
Anvila
2
5
Vivikit
2
6
Keerthi
2
7
Navya
1.5
8
Sanjana
1.5
9
Ananya
1
10
Manasa
1

Advanced Section

Rank
Name
Points

1
Shreyas
3.5
2
Ishaal
3
3
Saket
2.5
4
Benjamin
2.5
5
Sachin
2
6
Carmen
2
7
Susheel
2
8
David
2
9
Jordan
1
10
Srikant
1

2nd Inapuri Chess World Tournament

Beginner Section

Rank
Name
Points

1
Saket
4
2
David
3
3
Benjamin
2
4
Carmen
2
5
Susheel
2
6
Ishaal
1
7
Anjali
1

Advanced Section

Rank
Name
Points

1
Enakshi
3.5
2
Keerthi
3
3
Vineel
3
4
Lahari
3
5
Harshi
2.5
6
Sai Meghana
2.5
7
Srikar
2
8
Medha
2
9
Manasa
2
10
Navya
1.5
11
Sandeep
1.5
12
Ananya
1
13
Sanjana
1
14
Rohit
1
15
Mackenzie
0.5

3rd Inapuri Chess World Tournament

Beginner Section

Rank
Name
Points

1
NA

Advanced Section

Rank
Name
Points

1
NA

4th Inapuri Chess World Tournament

Beginner Section

Rank
Name
Points

1
Vineel
4
2
Sandeep
4
3
Navya
3
4
Lahari
3
5
Manasa
3
6
Harshi
2
7
Sriya
2
8
Gaurav
2
9
Aditya
2
10
Srikar
2
11
Rohit
2
12
Sruthi
1
13
Lubna
1
14
Mackenzie
1
15
Sanjana
1
16
Pavani
1
17
Anjali
0
18
Ananya
0

Advanced Section

Rank
Name
Points

1
Meghana
5
2
Benjamin
4
3
Jordan
4
4
David
4
5
Susheel
3
6
Avila
1.5/4
7
Ishaal
2/6
8
Keerthi
1
9
Srikanth
1
10
Carmen
0.5

5th Inapuri Chess World Tournament

Beginner Section

Rank
Name
Points

1
Sandeep
4
2
Navya
3
3
Gaurav
3
4
Avaneesh
3
5
Sanjana
3
6
Manasa
2
7
Mackenzie
1.5
8
Lubna
1
9
Anjali
1
10
Ananya
1
11
Rohit
1
12
Anuhya
1
13
Armaan
1

Advanced Section

Rank
Name
Points

1
Sachin
4/4
2
Benjamin
5
3
Shreyas
3/4
4
Meghana
4
5
Susheel
3
6
Anvila
2/4
7
David
2.5
8
Vineel
1.5/4
9
Keerthi
2
10
Jordan
2
11
Carmen
1/4
12
Ishaal
1/4
13
Srikanth
1/4

6th Inapuri Chess World Tournament

Beginner Section

Rank
Name
Points

1
Sandeep
3.5
2
Anjali
3
3
Gaurav
3
4
Navya
3
5
Sahithi
2.5
6
Saanvika
2.5
7
Akhil
2
8
Sanjana
2
9
Sharvi
2
10
Lubna
2
11
Sai Meghana
2
12
Rohit
1.5
13
Mackenzie
1
14
Tanya
1
15
Armaan
0.5
16
Manasa
0

Advanced Section

Rank
Name
Points

1
NA

7th Inapuri Chess World Tournament

Beginner Section

Rank
Name
Points

1
Navya
4
2
Sandeep
3
3
Ritvik
2
4
Nitya
2
5
Anjali
2
6
Mackenzie
1
7
Garv
1
8
Rohit
1
9
Sarthak
1
10
Anu
1
11
Tanya
1
12
Nandita
1
13
Lubna
1
14
Sanjana
1
15
Ananya
1
16
Stevie
1
17
Kushaal
1
18
Jacob
1
19
Julian
1
20
Aryan
1
21
Alexander
1
22
Gaurav
1
23
James
1
24
Manasa
0
25
Akhil
2.5
26
Karthik
0.5/1
27
Rahul
2
28
Sharvi
2

Advanced Section

Rank
Name
Points

1
Enakshi
3.5
2
Keerthi
3
3
Vineel
3
4
Lahari
3
5
Harshi
2.5
6
Sai Meghana
2.5
7
Srikar
2
8
Medha
2
9
Manasa
2
10
Navya
1.5
11
Sandeep
1.5
12
Ananya
1
13
Sanjana
1
14
Rohit
1
15
Mackenzie
0.5

8th Inapuri Chess World Tournament

Beginner Section

Rank
Name
Points

Advanced Section

Rank
Name
Points